Werken herbestemming Cordonnier tot Kunstacademie en jeugdhuis gaan van start

17
aug
2020

Op 17 augustus herstarten officieel de werken op de site Cordonnier. Doel van deze werken is dat op deze site de Kunstacademie afdeling Beeldende Kunsten onderdak krijgt. Bovendien wordt er in de kelders van het gebouw een jeugdhuis én een repetitieruimte ondergebracht. Tegelijk wordt ook het terrein vlak bij het fabrieksgebouw aangepakt.

Op 23 juni 2020 keurde de gemeenteraad de gewijzigde plannen voor het voormalige fabrieksgebouw van Cordonnier goed. Oorspronkelijk was dit gebouw bedoeld als een creatief bedrijvencentrum. Deels ingegeven door financiële overwegingen en het herformuleren van prioriteiten, zal de Kunstacademie Afdeling Beeldende Kunsten er binnenkort onderdak krijgen, net als een jeugdhuis én een repetitieruimte. Het spreekt voor zich dat de omgeving van een school en een jeugdhuis anders moet worden ingericht dan een bedrijventerrein. Veiligheid en toegankelijkheid zijn hierbij heel belangrijk.

De aanpassing van de plannen had heel wat voeten in de aarde, maar we zijn verheugd dat de werken eindelijk van start kunnen gaan. De aannemer ontving begin juli 2020 een zogenaamd bevel van aanvang. In tussentijd deed hij de nodige voorbereidingen en gaat hij op maandag 17 augustus officieel van start. Als alles volgens plan verloopt kunnen de Kunstacademie, Afdeling Beeldende Kunsten én het jeugdhuis geopend worden in september 2021.

Deze plannen kaderen binnen een groter masterplan voor de volledige site van Cordonnier. Dat masterplan, waarin de fabriekstuin, de bestemming van de huidige gebouwen van de Kunstacademie Afdeling Muziek en Woord, eventuele wooneenheden, mobiliteit en parkeerbeleid, zijn opgenomen, zal op een later tijdstip verder vorm krijgen.

De gemeente Wetteren zal voor de ontwikkeling van het masterplan voor Cordonnier en bij de daarbij horende stappen, inspraak organiseren voor buurtbewoners en andere betrokken. Na de beslissing van de gemeenteraad om de kunstacademie en het jeugdhuis onder te brengen in het voormalige fabrieksgebouw werd op 2 juli alvast een plaatsbezoek voor buurtbewoners en geïnteresseerden georganiseerd. In de toekomst zal er voldoende tijd uitgetrokken worden voor dergelijke initiatieven om de buurt nauw te betrekken bij de ontwikkeling van de site Cordonnier.

Voor de opstart van het jeugdhuis zal team jeugd en sport een afzonderlijk participatief traject opzetten.

Begin juli werd door een raadslid een klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot de gemeenteraadsbeslissing over de gewijzigde plannen. De gemeente heeft deze klacht verworpen en een omstandig antwoord overgemaakt aan het Agentschap. Wellicht volgt eind september een uitspraak over deze klacht.

Er was even onduidelijkheid over de gevolgen van deze klacht voor de herstart van de werken. Op basis van de weinige info die er eind juli voorhanden was, besliste het college van burgemeester en schepenen om de werken op te schorten in afwachting van een uitspraak over de klacht. Na het inwinnen van bijkomende adviezen en nieuwe gegevens werd echter duidelijk dat het beter was om de werken toch op te starten zoals voorzien. Uitstel zou met zekerheid betekenen dat subsidies ten belope van 217.775,75 euro, voor werken aan het huidige gebouw van de Kunstacademie Afdeling Beeldende Kunsten zullen wegvallen. Daarnaast worden de kosten voor schadevergoedingen vanwege de aannemer(s) minimaal geschat op 116.239,80 euro. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom op 14 augustus om de werken toch te laten opstarten zoals initieel voorzien. Vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur zullen de werken voorlopig focussen op het voormalige fabrieksgebouw, aangezien de klacht vooral betrekking heeft op de (voorlopige) inrichting van het terrein.

Contactinfo