Vacature Financieel directeur

7
jul
2020

Lokaal Bestuur Wetteren heeft een vacature voor een financieel directeur.

De financieel directeur coördineert het team financiën en heeft de algemene leiding van dit team. Hij geeft rechtstreeks leiding aan de medewerkers van het team financiën.

De financieel directeur ondersteunt het bestuur bij het uitstippelen, opvolgen, evalueren en bijsturen van het financieel beleid van de gemeente, het Autonoom Gemeentebedrijf en het OCMW. Hij ondersteunt de andere teams op financieel vlak.

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving, en
 • Je hebt een masterdiploma ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs, en
 • Je hebt minimum 4 jaar leidinggevende ervaring op universitair niveau. (Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan managementervaring in een overheidsdienst of in een organisatie uit de private sector.

Kerntaken:

 • Strategische nota, meerjarenplanning, budget o.b.v. de prioriteiten van het bestuur en in overleg met het managementteam, opstellen van de financiële nota van het meerjarenplan, de jaarlijkse herziening ervan, het jaarlijks budget en de budgetwijzigingen van het gemeentebestuur, het autonoom gemeentebedrijf en het OCMW.
 • Financieel management: binnen de grenzen uitgestippeld in het gemeentedecreet, aansturen en implementeren van het financieel management van de organisatie.
 • Boekhouding en jaarrekeningen: instaan voor het voeren van de boekhouding en opmaken van de jaarrekeningen.
 • Inning fiscale en niet-fiscale inkomsten: plannen, organiseren en coördineren van de activiteiten m.b.t. het innen van de gemeentelijke fiscale, niet-fiscale inkomsten en subsidies om te verzekeren dat alle inkomsten regelmatig, correct en tijdig geïnd worden.
 • Beheerscontrole: opzetten en uitvoeren van een financieel beheerscontrolesysteem om de correctheid van de gepubliceerde gegevens te waarborgen, de wettigheid en regelmatigheid van de beslissingen te verzekeren en fouten en misbruiken vermijden.
 • Samenwerking gemeente en OCMW: op een gestructureerde manier samenwerken met de teams van het OCMW.
 • Wetgeving en regelgeving: zich voortdurend op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving m.b.t. de eigen verantwoordelijkheden.
 • Management organisatie: ondersteunen, als lid van het managementteam, van de coördinatie van de verschillende teams teneinde de gemeentelijke werking te optimaliseren om te komen tot een efficiënte beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.
 • Communicatiestroom managementteam: actief bijdragen als lid van het managementteam tot de goede communicatiestroom tussen het managementteam en het bestuur.
 • Voorbereiding bestuursorganen: voorbereiding van dossiers en agendapunten voor de bestuursorganen met als doel het voorleggen van informatieve en te beslissen agendapunten en dossiers.
 • Personeelsbeleid: instaan voor het personeelsbeleid van het team in overleg met de personeelsverantwoordelijke met als doel het ontwikkelen en behouden van de aanwezige competenties rekening houdend met de veranderende mogelijkheden en behoeften.
 • Coördinatie en leiding van het team: instaan voor de oordeelkundige planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van het team en deze vertalen naar concrete doelstellingen voor de directe medewerkers teneinde de continuïteit en kwalitatieve werking van het team te garanderen.
 • Interne communicatie: instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijken, de andere diensten en het bestuur.
 • Externe communicatie: instaan voor een open externe communicatie teneinde de communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden te verzorgen.

Meer informatie vind je in bijlage.

Selectieproeven bestaan uit een schriftelijk deel, assessment center en een mondeling deel.

Meer weten over de procedure? contacteer Els De Winter (waarnemend diensthoofd HR) op 09 365 67 07 of via vacature@wetteren.be.

Meer weten over de functie-inhoud? contacteer Anke Versonnen (departementsdirecteur ondersteuning) via anke.versonnen@wetteren.be 

Solliciteren? bezorg je motivatiebrief, curriculum vitae, diploma en uittreksel uit het strafregister ten laatste op dinsdag 15 september aan vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of onder gefrankeerde omslag naar Lokaal Bestuur Wetteren, dienst HR, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren.

Contactinfo