Serskampsteenweg - wegeniswerken in uitvoering

30
sep
2021

Na een lange periode van plannen, in samenwerking met Aquafin zijn de riolerings- en wegeniswerken in de Serskampsteenweg in uitvoering gegaan. In augustus 2021 werd het startschot gegeven door aannemer Besix voor de heraanleg van het woonerfgedeelte tussen Smetledesteenweg en Acaciastraat. Ondertussen zijn de werken aan het kruispunt in uitvoering en zijn we ook gestart met de werken in het eerste gedeelte tussen Serskampstraat en Smetledesteenweg.

Fasering

We werken met verschillende fases. Om technische redenen zullen de fases gedeeltelijk overlappen. Zo is fase 2 niet beëindigd wanneer fase 3 en 4 gelijktijdig starten maar zal fase 4 langer duren dan fase 3.

Fase 1 - voorbereidende werken en nutsmaatschappijen: voltooid

Fase 2 - woonerfgedeelte

Volgens de huidige planning kan het woonerfgedeelte (fase 2) terug volledig opengesteld worden half november 2021.  Dat betekent voor het woonerfgedeelte een inkorting van deze fase met 2,5 maanden tegenover de oorspronkelijke planning.

Fase 3 - kruispunt Smetledesteenweg/Zuidlaan

Doordat fase 2 sneller verliep dan voorzien, werd de start van fase 3 (kruispunt Smetledesteenweg/Zuidlaan) 14 dagen naar voor geschoven en zal daardoor ook half november 2021 klaar zijn, iets sneller dan voorzien. 

Fase 4 - Serskampsteenweg inclusief kruispunt met Serskampstraat

Midden oktober werden de werken zoals voorzien in het eerste gedeelte van de Serskampsteenweg (tussen Serskampstraat en Smetledesteenweg) aangevat. 

De einddatum van het volledige project is nog steeds voorzien in maart 2022.

Historiek

Dit dossier werd in 2004 opgestart omwille van de smalle en onveilige rijweg in de Serskampsteenweg. Omdat de breedte van de weg geen oplossing kon bieden voor een veiligere weginrichting, maakten we een nieuwe rooilijn op, waardoor grondinnames noodzakelijk waren om de weg te verbreden. Door de grondinnames kunnen we de weg herinrichten en maken we van de gelegenheid gebruik om de riolering te vernieuwen en afvalwater en regenwater te scheiden. De ontwerpplannen kan je onderaan deze pagina downloaden.

Wegenis

In de Serskampsteenweg - deel tussen Serskampstraat en Smetledesteenweg - voorzien we een rijweg in asfalt met aanliggend verhoogde fietspaden, voetpaden en langse parkeermogelijkheden (50km/u).

Op het kruispunt met de Smetledesteenweg leggen we een verkeersplateau aan en wijzigen we de voorrangsregeling: wie van de Smetledesteenweg komt zal voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de as Serskampsteenweg-Zuidlaan. Er komt ook een verkeersplateau ter hoogte van het kruispunt met de Serskampstraat.

De Serskampsteenweg - deel tussen Smetledesteenweg en Acaciastraat - richten we in als woonerf (20km/u). Rijweg, voetpadstrook, parkeerstrook komen allemaal op dezelfde gelijkgrondse hoogte. We wijzigen ook het éénrichtingsverkeer: enkel verkeer komende van de Zuidlaan kan de Serskampsteenweg inrijden.

Riolering

Het doel van de werken is een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen waarbij het afvalwater naar het zuiveringsstation wordt afgevoerd en het regenwater terecht komt in het oppervlaktewater.

Het vernieuwen van de riolering in de Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Acaciastraat wordt bovengemeentelijk gefinancieerd: dit gedeelte vormt een onderdeel van een collectorstreng voor het afvoeren van afvalwater naar het zuiveringsstation. Het vernieuwen van de riolering in het deel Serskampsteenweg tussen Serskampstraat en Smetledesteenweg wordt gefinancierd door de gemeente, met subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Naast het vernieuwen van de riolering in de straat, krijgen ook de woningen een gescheiden rioleringsstelsel. Die "afkoppelingswerken" zijn verplicht als er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd in de straat.

Omleiding

Tijdens de fase in het woonerfgedeelte zal de hinder voor doorgaand verkeer beperkt zijn.  Tijdens de andere werken voorzien we een ruimere omleiding zodat doorgaand verkeer op een gepaste wijze uit de werkzone blijft.

Budget

De werken ten laste van de gemeente werden aan de firma Besix gegund voor een bedrag van € 1.392.996,44 incl. btw. De totale aannemingssom (inclusief het gedeelte dat door Aquafin wordt gefinancierd) bedraagt € 1.847.024,37 incl btw. Daarvan wordt € 275.000 gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Projectinfo

In dit dossier neemt Aquafin de rol op van bouwheer en zij hebben daarvoor op hun website een projectpagina aangemaakt met alle info.

Contactinfo