Serskampsteenweg: riolerings- en wegeniswerken - in ontwerpfase

Maak een afspraak

Het gemeentebestuur plant al enige jaren, in samenwerking met Aquafin, de uitvoering van riolerings- en wegeniswerken in de Serskampsteenweg. Dit dossier werd in 2004 opgestart omwille van de smalle en onveilige rijweg in de Serskampsteenweg. Aangezien de huidige breedte van de weg geen oplossing kan bieden voor een veiligere weginrichting, werd een nieuwe rooilijn opgemaakt waardoor grondinnames noodzakelijk waren om de weg te verbreden. Door het realiseren van deze grondinnames kan de weg heringericht worden en kan van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de riolering te vernieuwen en afvalwater en regenwater te scheiden. De ontwerpplannen kan je onderaan deze pagina downloaden.

De werken ten laste van de gemeente worden geraamd op € 2.700.000. Hiervan wordt € 275.000 gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Wegenis

In de Serskampsteenweg - deel tussen Serskampstraat en Smetledesteenweg - wordt een rijweg voorzien in asfalt met aanliggend verhoogde fietspaden, voetpaden en langse parkeermogelijkheden (50km/u).

Op het kruispunt met de Smetledesteenweg wordt een verkeersplateau aangelegd en wordt de voorrangsregeling gewijzigd: wie van de Smetledesteenweg komt zal voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de as Serskampsteenweg-Zuidlaan.

Tevens wordt ook een verkeersplateau aangelegd ter hoogte van het kruispunt met de Serskampstraat.

De Serskampsteenweg - deel tussen Smetledesteenweg en Acaciastraat - wordt ingericht als woonerf (20km/u). Rijweg, voetpadstrook, parkeerstrook worden allemaal op dezelfde gelijkgrondse hoogte voorzien. Tevens wordt hier het éénrichtingsverkeer gewijzigd en zal enkel verkeer komende van de Zuidlaan de Serskampsteenweg kunnen rijden.

Grondinnames

Vooraleer aan de werken kan gestart worden moesten eerst de nodige gronden ingenomen worden aangezien er momenteel onvoldoende ruimte is op het openbaar domein om dit volwaardig te kunnen inrichten volgens de huidige normen. De grondinnames zijn nog niet allemaal rond.

Riolering

Het doel van de werken is een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen waarbij het afvalwater naar het zuiveringsstation wordt afgevoerd en het regenwater terecht komt in het oppervlaktewater.

Het vernieuwen van de riolering in de Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Acaciastraat wordt bovengemeentelijk gefinancieerd aangezien dit gedeelte een onderdeel vormt van een collectorstreng voor het afvoeren van afvalwater naar het zuiveringsstation. Het vernieuwen van de riolering in het deel Serskampsteenweg tussen Serskampstraat en Smetledesteenweg wordt gefinancierd door de gemeente, mits subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Naast het vernieuwen van de riolering in de straat, zullen ook de woningen een gescheiden rioleringsstelsel krijgen. Deze "afkoppelingswerken" zijn verplicht als er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd in de straat.

Verder verloop van het project

De gemeenteraad heeft zich op 18 februari 2020 akkoord verklaard met het aanbestedingsdossier van deze werken. Dit wil zeggen dat men akkoord is met de ontwerpplannen van de Serskampsteenweg en dat er een aannemer kan aangesteld worden.

Indien een aannemer gekend is, zal de timing en fasering van de werken worden besproken. Indien hierover meer info over gekend is, zullen alle aangelanden tijdig geïnformeerd worden.

Een concrete startdatum van de werken is nog niet gekend, maar vermoedelijk wordt dit geschat op najaar 2020.

Ontwerpplannen

Maak een afspraak

Contactinfo