Premie renovatie handelspand

Maak een afspraak

Met deze premie beoogt gemeente Wetteren de kwaliteit van handelspanden en horecazaken te verhogen en zo het straatbeeld aantrekkelijker te maken.

De maatregel moet ook stimuleren om leegstaande handelspanden opnieuw in gebruik te nemen, om kleinere handelspanden samen te voegen tot mooie grotere handelspanden en om woningen om te vormen naar handelspanden. Ook nieuwbouwprojecten komen in aanmerking.

U kan een premie krijgen voor de renovatie van uw handelspand.

Het kan gaan om:

 • gevelrenovatie en -verfraaiing: de gevelrenovatie moet leiden tot een verfraaiing van de volledige gevel en een meer duurzaam pand;
 • renovatie van de functionele inrichting: het gaat onder meer over behang- en schilderwerken, bepleistering, bevloering, plafondwerken, vloerisolatie, elektriciteits-, gas- en/of waterwerken, verwarming en verwarmingsinstallaties, binnenschrijnwerk;
 • vaste installaties in de publiek toegankelijke ruimte zoals bv toonbanken, verlichting, duurzame verwarmingssystemen, die onroerend worden door hun bestemming;
 • alle zichtbare werken om panden samen te voegen;
 • plafondwerken;
 • hernieuwbouw: de afbraak van een bestaand handelspand en opbouw van een nieuw handelspand als dit de enige goede oplossing is voor het behoud van het handelshuis;
 • gevelisolatie op voorwaarde dan een gevelisolatie wordt aangebracht die aan volgende voorwaarden voldoet: spouwmuurisolatie door een aannemer (conform STS 71-1), langs de buitenzijde door een aannemer (R>2,0m² K/W), werken begeleid door een architect met controle op de uitvoering of werken door een gecertificeerd aannemer of aspirant);
 • geluidsisolerende ramen en schrijnwerk op voorwaarde dat de beglazing een U-waarde heeft van maximaal 1,1 W/m² K;
 • toegang tot de commerciële ruimte op voorwaarde dat het handelspand ook toegankelijk wordt voor personen met een fysieke beperking;

Deze subsidie wordt mee mogelijk gemaakt door de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Voorwaarden

De subsidie is er enkel voor panden:

 • met een publiekstrekkende functie, die tijdens de openingsuren toegankelijk zijn en de aantrekkelijkheid van het kernwinkelgebied kunnen versterken, en die gelegen zijn in de artikel 7 omschreven gebieden;
 • die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn;
 • die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften én de bepalingen van het beeldkwaliteitsplan;
 • die indien vereist over een sociaal-economische vergunning/omgevingsvergunning beschikken;
 • die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak;

Het handelspand moet ten minste 3 jaar na de uitkering van de subsidie zonder onderbreking (van meer dan 3 maanden) een handelszaak herbergen, tenzij er sprake is van overmacht. De handelszaak mag niet behoren tot de categorie van activiteiten zoals omschreven in artikel 6.

Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover:

 • ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften en de bepalingen van het beeldkwaliteitsplan;
 • de noodzakelijke vergunningen bekomen zijn;
 • ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is;

Het pand moet gelegen zijn in het centrum dat bestaat uit de volgende straten:

Kernwinkelstraten:

 • Stationsstraat
 • Florimond Leirensstraat
 • Hekkerstraat (de oneven huisnummers 1 t/m 35 en de even huisnummers 2 t/m 72)

Bronstraten:

 • Markt
 • Kerkstraat
 • Stationsplein
 • Jagerstraat 11 bus 01
 • Nieuwstraat 1
 • Schoolstraat 2, 4 (deel aan Zeshoek)
 • Jozef Buyssestraat 1,2, 3a (deel aan Zeshoek)
 • Bookmolenstraat
 • Molenstraat 32, 41, 63 A (deel aan Zeshoek)

Panden/activiteiten uitgesloten voor de subsidie:

 • groothandel
 • panden waarin de volgende functies worden uitgeoefend: callshops, handelszaken met activiteiten in telefonie en/of internet, nachtwinkels, automaten, goktenten, sexshops, peepshows, dancings, lunaparken, privé-clubs, frituren en pittazaken.

Procedure

De aanvraag voor de premie bestaat uit de volgende documenten:

 • Een ingevuld en door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan bekomen worden bij team Grondgebiedszaken, Rode Heuvel 1, na afspraak of via www.wetteren.be;
 • Een document waaruit het bouwrecht van de aanvrager blijkt, zijnde:
  • ofwel een kopie van de onderhandse koopovereenkomst;
  • ofwel de notariële koopakte;
  • ofwel de huurovereenkomst;
  • ofwel elke andere titel waaruit het bouwrecht blijkt; 
 • Een ondertekend akkoord omtrent de uit te voeren werken tussen (in voorkomend geval) alle betrokken naakte eigenaars, houders van zakelijke rechten en de huurder;
 • Een verklaring over het BTW-statuut van de aanvrager; bij een gemengd BTW-statuut moet de begunstigde meedelen welk percentage van de BTW terugvorderbaar is;
 • Een origineel attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de handelaar of handelsvennootschap voldaan heeft aan zijn/haar sociale verplichtingen tot en met het laatste verschuldigde kwartaal;
 • Een origineel getuigschrift van de administratie directe belastingen niet ouder dan 1 maand waaruit blijkt dat er geen directe belastingschulden, nalatigheidsintresten en vervolgkosten schuldig zijn.
 • De stedenbouwkundige vergunning of een bewijs van aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning indien vereist voor de uit te voeren werken;
 • Minimum 2 recente kleurenfoto’s van het te renoveren gedeelte van het pand, niet ouder dan 1 maand en/of het al gerenoveerd gedeelte;
 • Een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren werken aan de hand van een nauwkeurige prijsraming of offerte(s) van de aannemer(s) over de verschillende werkzaamheden en materialen;
 • Kopieën van de rechtsgeldige facturen betreffende de werkzaamheden, op naam van de begunstigde van de subsidie. Facturen zijn slechts ontvankelijk indien de werkzaamheden en de daarbij horende afzonderlijke bedragen in detail worden weergegeven;
 • Betalingsbewijzen van de betaalde facturen (bankrekeningsuittreksels);

Uw dossier wordt voorgelegd aan een commissie die uw aanvraag voor de subsidie behandelt en advies formuleert. Het advies van deze commissie wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die een beslissing neemt. 

U ontvangt een brief met de beslissing van het college.

Bedrag

De premie voor gevelrenovatie en renovatie van de functionele inrichting bedraagt 80% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van €10.000.

Voor nieuwbouw is een subsidie voor gevelrenovatie en functionele inrichting mogelijk ten belope van 40% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van €10.000, voorzien door het gemeentebestuur.

Uitzonderingen

Panden/activiteiten uitgesloten voor de subsidie:

 • groothandel
 • panden waarin de volgende functies worden uitgeoefend: callshops, handelszaken met activiteiten in telefonie en/of internet, nachtwinkels, automaten, goktenten, sexshops, peepshows, dancings, lunaparken, privé-clubs, frituren en pittazaken.

Werken uitgesloten voor de subsidie:

 • Werken die niet verricht zijn aan het gebouw zelf
 • Eigen prestaties
 • Decoratieve aankleding
 • Alarm- en brandbeveiligingsinstallaties
 • Installatie van aircosysteem
 • Erelonen en kosten van veiligheidscoördinatie

Regelgeving

De premie kan aangevraagd worden door een huurder of door een eigenaar van het pand. De handelaar kan huurder zijn van de commerciële ruimte in het pand of houder van zakelijke rechten op het pand.

Waarvoor kan een premie aangevraagd worden:

 • gevelrenovatie en -verfraaiing: de gevelrenovatie moet leiden tot een verfraaiing van de volledige gevel en een meer duurzaam pand;
 • renovatie van de functionele inrichting: het gaat onder meer over behang- en schilderwerken, bepleistering, bevloering, plafondwerken, vloerisolatie, elektriciteits-, gas- en/of waterwerken, verwarming en verwarmingsinstallaties, binnenschrijnwerk;
 • vaste installaties in de publiek toegankelijke ruimte zoals bv toonbanken, verlichting, duurzame verwarmingssystemen, die onroerend worden door hun bestemming;
 • alle zichtbare werken om panden samen te voegen;
 • plafondwerken;
 • hernieuwbouw: de afbraak van een bestaand handelspand en opbouw van een nieuw handelspand als dit de enige goede oplossing is voor het behoud van het handelshuis;
 • gevelisolatie op voorwaarde dan een gevelisolatie wordt aangebracht die aan volgende voorwaarden voldoet: spouwmuurisolatie door een aannemer (conform STS 71-1), langs de buitenzijde door een aannemer (R>2,0m² K/W), werken begeleid door een architect met controle op de uitvoering of werken door een gecertificeerd aannemer of aspirant);
 • geluidsisolerende ramen en schrijnwerk op voorwaarde dat de beglazing een U-waarde heeft van maximaal 1,1 W/m² K;
 • toegang tot de commerciële ruimte op voorwaarde dat het handelspand ook toegankelijk wordt voor personen met een fysieke beperking;

Op de gemeenteraad van 31 augustus 2017 werd het subsidiereglement voor de renovatie van handelspanden en horecazaken in het kernwinkelgebied voor de tweede keer op rij goedgekeurd. Het uittreksel van deze beslissing kan u hier terugvinden.

Maak een afspraak

Contactinfo

 • Gemeentehuis Wetteren

  Rode Heuvel 1
  9230 Wetteren

  Openingsuren

  • Vandaag open van 09:00 tot 13:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 16.00)
  • Morgen open van 09:00 tot 13:00, van 15:00 tot 20:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 18.00)
  Alle informatie