Jeugdraad

Wat is de jeugdraad?

De jeugdraad is een adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen, jongeren en jeugdwerk aanbelangt. Zo is de jeugdraad de officiële spreekbuis voor kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur.

Wie is lid van de jeugdraad?

De jeugdraad bestaat uit een algemene vergadering en een bestuurscomité. De algemene vergadering komt doorgaans viermaal per jaar samen, en bespreekt per vergadering één hoofdthema. Ze is als volgt samengesteld.

  • voorzitter
  • secretaris. De secretaris is een ambtenaar van de jeugddienst en heeft geen stemrecht.
  • de schepen van jeugd. Hij of zij heeft geen stemrecht.
  • vertegenwoordigers van de gemeentelijke speelpleinwerking.
  • afgevaardigden van particuliere jeugdwerkinitiatieven.
  • gecoöpteerde leden. Dit zijn leden die geen vereniging vertegenwoordigen, maar als individuele jongere plaatsnemen in de vergadering.

Alle stemgerechtigde leden zijn minimum zestien jaar en maximum dertig jaar oud.

Het bestuurscomité wordt verkozen door en uit de algemene vergadering en bestaat maximaal uit acht leden, naast de ambtenaar van de jeugddienst en de schepen van jeugd. Het bestuurscomité heeft geen beslissingsrecht, maar volgt het gemeentelijk meerjarenplan, jeugdbeleid en de agendapunten van andere adviesorganen op en bereidt de agenda van de algemene vergadering voor.

Procedure

De jeugdraad heeft verschillende taken.

Allereerst geeft de jeugdraad advies aan het gemeentebestuur over (jeugd)beleid. De jeugdraad wordt door het gemeentebestuur om advies gevraagd, maar kan ook op eigen initiatief advies geven.

Ten tweede geven ze het jeugdbeleid mee vorm en zetten ze overleg op. Hierdoor bevordert ze de samenwerking tussen het jeugdwerk in Wetteren.

Ten derde is de jeugdraad de spreekbuis van kinderen en jongeren in de gemeente. Ze vertegenwoordigt de kinderen en jongeren in Wetteren. Hierdoor versterkt ze de inspraak van het jeugdwerk en alle kinderen en jongeren die in Wetteren wonen of er actief zijn.

Als laatste organiseert ze ook activiteiten en acties, zoals de Dag van de Jeugdbeweging, een fietsenverkoop, verkiezingsdebat of mobiliteitsacties.

 

Contactinfo