GROS

Wat is de GROS?

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (kortweg GROS) werkt op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, de Noord- Zuidverhouding, duurzame ontwikkeling, integratie en armoedebestrijding.

Haar kerntaken vallen uiteen in drie delen.

  1. Ten eerste tracht ze de inwoners van Wetteren te sensibiliseren in verband met de onevenwichtige verhoudingen op deze wereld en zo komen tot een grotere solidariteit tussen de Wetteraard en de rest van de wereld. Ze organiseert hiervoor allerhande ludieke en educatieve campagnes en evenementen, zoals Kleur in het Park.
  2. Ten tweede ondersteunt ze andere vereningingen met hetzelfde oogmerk en staat ze hen bij met raad en daad. Zo behandelt ze ook subsidieaanvragen voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden of sensibiliseringsacties in Wetteren.
  3. Tot slot verleent de GROS, als adviesraad, advies aan de gemeenteraad inzake ontwikkelingssamenwerking, internationale solidaritait, een eerlijk aankoopbeleid, etc ...

De GROS is als volgt samengesteld

  • één voorzitter
  • één secretaris. Dit is een door het gemeentebestuur aangestelde ambtenaar van het secretariaat. Hij of zij heeft geen stemrecht.
  • de schepen voor ontwikkelingssamenwerking. Hij of zij heeft geen stemrecht.
  • elf leden, bestaande uit: afgevaardigden van Wetterse organisaties en projectgroepen die rond één of meerdere van de thema's van de GROS werken of ndividuele inwoners.

Procedure

De GROS kan werkgroepen oprichten om bepaalde evenementen of thema's te behartigen. Een voorbeeld van een dergelijke werkgroep is de Fairtrade-organisatie, die zich richt op eerlijke handel. De conclusies van dergelijke werkgroepen zijn echter pas geldig wanneer ze door de GROS worden goedgekeurd.

De GROS organiseert zich naar volgende documenten:

Ook de verslagen zijn openbaar:

2019

2020

2021

Contactinfo