GECORO

Wat is de GECORO?

De Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening verplicht gemeentes om een eigen gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (kortwerg GECORO) op te richten. Ze geeft advies, maakt opmerkingen of doet voorstellen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. De GECORO zal bijvoorbeeld een advies formuleren over stadsvernieuwingsprojecten of beleidsplannen die een impact hebben op het uitzicht van Wetteren.

Wie is lid van de GECORO?

De GECORO bestaat uit zowel deskundigen als vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen. In Wetteren is de GECORO als volgt samengesteld:

 • één voorzitter. De voorzitter is een onafhankelijk deskundige en wordt benoemd door de gemeenteraad. Zij wordt bijgestaan door een ondervoorzitter.
 • één secretaris. De secretaris is tevens omgevingsambtenaar in Wetteren en regelt de praktische zaken van de GECORO. Zij is niet stemgerechtigd. Zij wordt bijgestaan door twee adjunctsecretarissen.
 • de schepen voor ruimtelijke ordening. Hij heeft geen stemrecht.
 • zes stedenbouwkundige deskundigen. Dit zijn architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners, of andere personen die door ervaring voldoende expertise hebben opgedaan. Volgens de Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening moet tenminste één vierde van de GECORO uit deskundigen bestaan.
 • vijf vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen. Zij vertegenwoordigen de inwoners die de impact van beslissingen inzake ruimtelijke ordening uit eerste hand ondervinden, en kunnen zo praktijkgebonden advies geven. De vertegenwoordigde maatschappelijke geledingen zijn:
  • werknemers
  • natuur en milieu
  • land- en tuinbouw
  • handelaars
  • werkgevers en zelfstandigen

De vertegenwoordigers van de politieke fracties worden uitgenodigd als waarnemers, maar maken geen lid uit van de vergaderingen.

Voorwaarden

In een gemeente met meer dan 10 000 en niet meer dan 30 000 inwoners moeten minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen worden om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

De leden van de GECORO worden aangeduid door de gemeenteraad. Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur wordt een oproep gedaan naar kandidaatleden.

Procedure

De commissie vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of, als de voorzitter verhinderd is, de ondervoorzitter. Ze vergadert minstens tweemaal per jaar.

De voorzitter moet de commissie bijeenroepen binnen vijftien dagen die volgen op een verzoek van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. Hij moet dit ook doen bij een verzoek dat uitgaat van minstens één derde van de leden van de commissie.

Elk lid van de commissie dat zonder verantwoording driemaal achtereenvolgens afwezig is, is ambtshalve ontslagnemend. De voorzitter brengt de betrokkene daarvan schriftelijk op de hoogte.

Het lid dat voortijdig zijn mandaat stopzet, wordt vervangen door zijn plaatsvervanger tot een nieuw lid is benoemd.

Regelgeving

Contactinfo