Exploitatievergunning voor de horeca

Maak een afspraak

Voor het uitbaten van een horecazaak moet u een vergunning hebben. Deze vergunning bestaat uit:

 • een tapvergunning: dit laat toe dat u sterke en/of gegiste dranken kan verkopen en schenken;
 • een exploitatievergunning: dit maakt het mogelijk dat u een horecazaak kan openhouden;

Elke toekomstige exploitant moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een horecazaak een exploitatievergunning hebben.

De aanvraag voor de exploitatievergunning gebeurt minstens twee maanden voor u uw zaak wilt openen.

Voorwaarden

De exploitant moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een horeca-inrichting in het bezit zijn van de vergunning(en). Men kan de zaak pas openen nadat men over de vergunning beschikt.

De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de horeca-inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen. 

Procedure

 • U dient een aanvraagformulier in. U vindt dit formulier hier Dit formulier bevat volgende bijlagen:
  • Een kopie van de identiteitskaart van de exploitant en de aangestelden van de exploitant;

  • Een recent uittreksel uit het strafregister Model 1 art. 596.1 van de exploitant en de aangestelden van de exploitant;

  • In voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler;

  • Een kopie van een positief keuringsattest voor elektriciteit uitgereikt door een erkend keuringsorganisme voor het pand waar de exploitatie zal uitgeoefend worden;

  • Een kopie van de verzekeringspolis voor objectieve aansprakelijkheid conform de wet van 30 juli 1979;

  • Een kopie van de brandverzekeringspolis;

  • Aangiftebewijzen van het FAVV;
  • Aangiftebewijzen van Sabam en billijke vergoeding;
  • Eventueel de afgeleverde milieuvergunning of de aanvraag daartoe;
  • In voorkomend geval : aanvraag plaatsen kansspel “vergunning klasse C”;

  • In voorkomend geval een kopie van de statuten van de vennootschap;

 • Er wordt onderzocht of uw dossier volledig is. Als uw dossier volledig is, dan wordt het ontvankelijk verklaard en vanaf dan bedraagt de doorlooptijd voor het behandelen van uw aanvraag 2 maanden. 
 • Er worden adviezen opgevraagd bij politie, brandweer, stedenbouw en leefmilieu. De brandweer zal u contacteren voor een onderzoek ter plaatse.
 • Alle adviezen worden gebundeld en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 
 • U ontvangt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. De vergunningen kunnen niet overgedragen worden naar een andere exploitant of vestigingseenheid.

Meebrengen

 • Het ingevulde aanvraagformulier;
 • Een kopie van de identiteitskaart van de exploitant en de aangestelden van de exploitant;

 • Een recent uittreksel uit het strafregister Model 1 art. 596.1 van de exploitant en de aangestelden van de exploitant;

 • In voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler;

 • Een kopie van een positief keuringsattest voor elektriciteit uitgereikt door een erkend keuringsorganisme voor het pand waar de exploitatie zal uitgeoefend worden;

 • Een kopie van de verzekeringspolis voor objectieve aansprakelijkheid conform de wet van 30 juli 1979;

 • Een kopie van de brandverzekeringspolis;

 • Aangiftebewijzen van het FAVV;
 • Aangiftebewijzen van 
 • In voorkomend geval: aanvraag plaatsen kansspel “vergunning klasse C”;

 • In voorkomend geval: een kopie van de statuten van de vennootschap;

Bedrag

Het uitreiken van een tap- en exploitatievergunning is gratis. Enkel voor het onderzoek naar de brandveiligheid wordt door de brandweerzone Zuid-Oost een kostprijs aangerekend voor een controlebezoek. De exploitant ontvangt hieromtrent een factuur van de zone, niet van het gemeentebestuur.

Uitzonderingen

In deze gevallen moet u niet in het bezit zijn van een exploitatievergunning:

- occasionele horecazaken

- reizende horecazaken

Een tapvergunning of drankvergunning is wel nog steeds nodig in die gevallen. Occasionele horecazaken vragen deze aan in de gemeente waar de tijdelijke horecazaak gevestigd zal zijn. Reizende horecazaken vragen deze vergunning aan bij het gemeentebestuur van de woonplaats van de houder van de reizende horecazaak.

Regelgeving

Meer info: zie politiereglement afdeling 6, hoofdstuk 2.

Maak een afspraak

Contactinfo