Exploitatie- en vestigingsvergunning nachtwinkel

Exploitatie- en vestigingsvergunning nachtwinkel 

Als je een nachtwinkel wil openen, heb je een exploitatie- en vestigingsvergunning nodig. Deze wordt vooraf verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Wil je op meerdere locaties een nachtwinkel openen, dan heb je per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Een nachtwinkel is een handelszaak die:

 • ingeschreven is in de KBO, uitsluitend onder de rubriek 'verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen'
 • geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld
 • een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150m²
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding 'nachtwinkel' draagt

Voorwaarden

Een nachtwinkel kan enkel geopend worden na het betalen van de openingsbelasting, maar is ook pas mogelijk indien:

 • de vestiging een netto-verkoopoppervlakte heeft die niet groter is dan 150 m²
 • er geen andere activiteiten uitgeoefend worden dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
 • er op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat
 • de toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten en diensten aan de consument in de vestigingseenheid verboden is vóór 18 en na 7 uur, tenzij in een gemeentelijk reglement andere openingsuren 

Procedure

Je dient je aanvraag voor een exploitatievergunning en vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.

Wanneer de aanvraag voor één of beide vergunningen volledig is, ontvangt de uitbater het ontvangstbewijs voor zijn aanvraag. Op de dag van de aflevering van het ontvangstbewijs start de termijn van 60 dagen voor de uitvoering van de administratieve onderzoeken en de beslissing over de exploitatievergunning. Binnen deze termijn betekent de burgemeester per aangetekend schrijven aan de uitbater de beslissing.

Bij ontstentenis van een beslissing binnen deze termijn, wordt de beslissing geacht gunstig te zijn.

De vergunning vervalt van rechtswege op het moment dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken. De vaststellingen terzake gebeuren door een lid van de wijkdienst van de lokale politie.

Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de exploitatie van een nachtwinkel weigeren op grond van handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust. Hiervoor kan het college zich o.a. baseren op een negatief advies van de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze handelszaak en eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

De vestiging van een nachtwinkel is onderworpen aan een voorafgaande vergunning, verleend door het college. Het college kan de vergunning weigeren om volgende redenen:

 • Er wordt geen vergunning voor de vestiging van nachtwinkels verleend indien de vestigingseenheid zich bevindt binnen een perimeter van 500 meter van een bestaande nachtwinkel. De minimumafstand vertegenwoordigt de afstand in vogelvlucht van drempel tot drempel.
 • Geen enkele vergunning tot het openen van nachtwinkels zal verleend worden in de volgende straten en de hoekpanden grenzend aan de hierna beschreven straten: Markt, Stationsplein, Schoolstraat (2 en 4), Kerkstraat, Van Cromphoutstraat, Lange Bergstraat, Florimond Leirensstraat, Hoenderstraat, Korte Bergstraat (tussen Lange Bergstraat en Florimond Leirensstraat), Hekkerstraat (tussen Florimond Leirensstraat en Molenstraat), Wegvoeringstraat (tussen Markt en Molenstraat), Bookmolenstraat, Stationsstraat.
 • Binnen een straal van 50m, gemeten vanaf de toegangsdeur, moeten er minstens twee reglementair aangelegde parkeerplaatsen zijn.
 • In of naast gebouwen met een voortuin mag geen nachtwinkel gevestigd zijn.

Mee te brengen

 Bij de aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning of vestigingsvergunning dient te worden gevoegd:

 • een kopie van de identiteitskaart van de exploitant indien het een natuurlijke persoon betreft;
 • een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de exploitant;
 • in voorkomend geval een kopie van de statuten van de vennootschap;
 • een recent uittreksel uit het strafregister Model 1 art. 596.1(voorheen bewijs van goed gedrag en zeden) van de exploitant, van de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant, alsook van de aangestelde(n) van de exploitant (voor het moraliteitsonderzoek);
 • in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler (voor het moraliteitsonderzoek);
 • Een kopie van een positief keuringsattest voor elektriciteit uitgereikt door een erkend keuringsorganisme voor het pand waar de exploitatie zal uitgeoefend worden;
 • Een kopie van de verzekeringspolis voor objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing conform de wet van 30 juli 1979;
 • Een kopie van de brandverzekeringspolis;

Bedrag

Je betaalt een openingsbelasting van 6.000 euro. Deze belasting is eenmalig en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Indien je dus meerdere nachtwinkels wil uitbaten, zal je steeds deze beslasting dienen te betalen. Elke wijziging van uitbating wordt ook gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.

De belasting is ondeelbaar. Ze is verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht de datum van aanvang of stopzetting van de economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar. Er wordt geen korting of teruggave van belasting verleend om welke reden ook.

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel. De belasting moet betaald worden vooraleer de vergunning tot het uitbaten van de nachtwinkel wordt afgeleverd. Desgevallend zijn de eigenaar van de handelszaak en de eigenaar van het pand waar de handelsactiviteit wordt gehouden, solidair en solidum gehouden tot het betalen van de belasting.

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Regelgeving

Geldigheid

De vergunning vervalt bij een of meerdere van deze omstandigheden:

 • Als de uitbater verandert
 • Als de nachtwinkel meer dan zes maanden onafgebroken gesloten is
 • Als de nachtwinkel failliet is
 • Als de nachtwinkel gerechtelijk verzegeld is
 • Als het pand van functie verandert of het geen nachtwinkel meer is 
 

Contactinfo