Vacature Deskundige Wegen

12
apr
2021

De Deskundige Wegen staat in voor het analyseren, adviseren en opvolgen van infrastructuurwerken in het openbaar domein binnen de gemeente Wetteren (door externe aannemers in opdracht van de gemeente en uitgevoerd door de eigen diensten).

Dit omvat de voorbereiding, uitvoering en opvolging van werken aan wegen, fietspaden, pleinen, en rioleringen alsook het opvolgen van werken in opdracht van de nutsmaatschappijen.

De Deskundige Wegen is mee verantwoordelijke voor het samenstellen van technische dossiers en het opvolgen van lastenboeken, het beheer van de budgetten, de opmaak van onderhoudsplanningen, het formuleren van adviezen omtrent de inrichting van het openbaar domein en het uitbrengen van adviezen bij omgevingsvergunningen.

Kerntaken

Wat bieden we

Wie zoeken we

Hoe verloopt de selectie

Hoe solliciteren

Meer weten

Kerntaken zijn:

-         Je staat in voor de screening en actualisatie van de fysische toestand van de wegen, voetpaden, pleinen om van hieruit de nodige beleidsadviezen te formuleren betreffende beheer/ onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur

-         Je volgt de wetgeving inzake wegen (TB250, code goede praktijk ,…), subsidies voor riolering en wegen, op alsook van nieuwe technieken en evoluties in zoverre deze toepassing kunnen krijgen binnen de dienst.

-        Je bent bekend met de wet op de overheidsopdrachten en budgetbeheer:

 • Opstellen van technische specificaties van bestekken inzake onderhouds- en instandhoudingswerken en voor projecten van eigen ontwerp.
 • Nazicht van bestekken van studiebureaus.
 • Opmaken, opvolgen en nazicht van de meetstaten.
 • Verwerken en controleren van de facturatie

-         Je doet de coördinatie, opvolging en controle van uitbestede werken, dit houdt onder meer in:

 • Controle en opvolging van werken uitgevoerd door externe firma’s en nutsmaatschappijen: controleren naar kwaliteit, kwantiteit en timing.
 • Bijwonen van de werfvergaderingen met aannemers, opvolging van de werven, en interne terugkoppeling van de belangrijkste zaken.
 • Contacten met studiebureaus en aannemers van werken.
 • Administratieve voorbereiding en opvolging van zowel onderhoudswerken als projecten aan openbare werken/wegen alsook het ondersteunen van toezicht op de werf.
 • Controle op naleving wetten, reglementeringen, vergunningen en afspraken.
 • Verantwoordelijk voor de voorlopige en definitieve oplevering van de werken (opmaak lijst van openstaande zaken, vastgestelde gebreken, ,…)
 • Waakzaam zijn voor veiligheid en correcte uitvoering van werken.
 • Het informeren en/of beantwoorden van vragen van de betrokken inwoners.

-         Je bereid werven van nutsmaatschappijen voor, voert controle tijdens de werken en na herstel van de opgebroken infrastructuur.

-         Je behandelt en lost diverse meldingen en klachten op omtrent openbare werken.

-         Je adviseert andere diensten in het nemen van beslissingen rond o.a. nieuwe verkavelingen, bouwvergunningen, onteigeningen, mobiliteitsinitiatieven, etc.

-         Je werkt mee aan en leidt zelf een aantal projecten, je neemt deel aan werkgroepen, en draagt zo actief bij aan het behalen van de doelstellingen uit het meerjarenplan.

-         Je blijft op de hoogte van alle wettelijke normen en kwaliteitsnormen en ondersteunt je collega’s hierin.

-         Je houdt steeds de collega, de eindgebruiker, de klant, de cliënt, de inwoner voor ogen. Door middel van participatie stem je de werking hier zo goed mogelijk op af.

-         Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

 • Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

 • Professionaliteit:

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

 • Enthousiasme:

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.

 • Klantgerichtheid:

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Wat bieden we?

 • Een contractuele aanstelling met een contract van bepaalde duur van 12 maanden
 • Een bruto maandloon tussen € 2509,94 (B1 trap 0) en € 4229,18 (B3 trap 23)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler van 3,34%
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving

 • Je bent in het bezit van deen bachelor diploma of een diploma dat daarmee gelijkgesteld is.
 • Indien je niet beschikt over een bachelor diploma, slaag je in een niveau- of capaciteitstest
 • Laatstejaarsstudenten worden tot de selectieprocedure toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, interne en externe mobiliteit.

Het examenprogramma bestaat uit:

 • een mondeling examen op 27 mei 2021

Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 60% behalen op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

 Hoe solliciteren?

Bezorg ons onderstaande documenten ten laatste op 12 mei 2021 via vacature@wetteren.be

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welk kanaal je deze vacature vernam
 • diploma 

 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

Meer weten?

Over de procedure: vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 369 00 50 (mevrouw Miet Verstraeten, Teamcoach Personeel)

Over de functie-inhoud: Karen Engels, teamcoach Wegen via Karen.Engels@wetteren.be 

Contactinfo