Deskundige Jeugd

3
mei
2021

Team Jeugd & Sport staat in voor het beheer van de sport- en jeugdinfrastructuur van gemeente en AGB Wetteren: sport- en recreatiedomein De Warande, Site Dasseveld en Site Kappellekouter. Team Jeugd & Sport zorgt tevens voor een kwaliteitsvol en gevarieerd sport-, bewegings- en jeugdaanbod. Minstens zo belangrijk is de ondersteunende en faciliterende rol ten aanzien van sportclubs, verenigingen en organisatoren.

We zijn op zoek naar een deskundige Jeugd (B1 – B3) voor onmiddellijke indiensttreding, met aanleg van een wervingsreserve.

De Deskundige Jeugd werkt mee aan de voorbereiding en uitbouw van een gedegen jeugdbeleid en voert de reguliere werking van de dienst uit. Hij/zij zet het Wetterse jeugdbeleid op de kaart met specifieke aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren. Doel is de belangen van kinderen en jongeren in de gemeente optimaal te behartigen en de organisatiedoelstellingen rond jeugdbeleid te bereiken.

De Deskundige Jeugd werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Teamcoach Jeugd & Sport.

Kerntaken

Wat bieden we

Wie zoeken we

Hoe verloopt de selectie

Hoe solliciteren

Meer weten

Kerntaken zijn:

-         Je hebt de verantwoordelijkheid over de concrete gemeentelijke jeugdwerking: speelpleinwerking, buitenspeeldag, occasionele evenementen of uitstappen, enz. Je organiseert de werking doelgericht en planmatig.

-         Je draagt je steentje bij aan de uitbouw van een visie rond jeugdbeleid, afgestemd op de noden van de gemeente en de organisatie.

-         Je werkt constructief samen met de teamcoach, collega’s van de eigen dienst en met collega’s uit andere diensten om de beoogde doestellingen te realiseren.

-         Je onderneemt acties om participatief te werk te gaan, niet alleen op formele wijze, maar ook door actief in contact te treden met kinderen en jongeren.

-         Je bouwt een vertrouwensrelatie op met kinderen en jongeren in de gemeente en creëert zo een uitgebreid netwerk.

-         Je bent een “spring-in-’t veld”, een echte jeugdwerker, die met zijn/haar enthousiasme kinderen en jongeren bereikt en die bereid is zich ten volle in te zetten voor de vooropgestelde acties binnen team Jeugd en Sport.

-         Je communiceert duidelijk en op een manier die kinderen en jongeren kan aanspreken. Je gebruikt hiervoor communicatiemiddelen en -kanalen waarmee je accuraat je doelgroep kan bereiken. Door middel van vlotte communicatie werk je drempels weg zodat kinderen en jongeren de weg (durven) vinden naar onze dienst.

-         Je volgt op zelfstandige basis de tendensen in het jeugdlandschap en doet vanuit je kennis hiervan voorstellen voor mogelijke acties.

-         Je werkt mee aan de budgetopmaak, vooral wat betreft de initiatieven die jij beheert.

-         De Deskundige Jeugd is werkzaam binnen het team Jeugd en Sport. Je interesseveld is breed en je neemt in dit verband occasioneel ook sportgerelateerde taken voor je rekening.

-         Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

 • Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

 • Professionaliteit:

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

 • Enthousiasme:

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.

 • Klantgerichtheid:

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

 Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 2509,94 (B1 trap 0) en € 4229,18 (B3 trap 23)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler van 6%
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

 •  Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving
 •  Ervaring in jeugdwerk of jeugdwelzijn is een grote troef
 •  Je bent in het bezit van een bachelor diploma of een diploma dat daarmee gelijkgesteld werd

Laatstejaarsstudenten worden tot de selectieprocedure toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

 Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

Wanneer er meer dan 20 kandidaten zijn, gebeurt een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijk deel
 • een mondeling deel

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

 Hoe solliciteren?

Bezorg je ons deze documenten ten laatste op 17 mei 2021:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
 • diploma
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar vacature@wetteren.be

Meer weten?

Over de procedure: mevrouw Annelies Van Rysselberghe, Expert Personeel via vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 369 00 50

Over de functie-inhoud: Edith Renne, teamcoach Jeugd en Sport via edith.renne@wetteren.be of 0470 89 52 69 

Contactinfo