Covid update voor jouw evenementen

Een overzicht van de maatregelen, verplichtingen en verboden die opgelegd zijn door de overheid in het kader van de COVID-19-crisis:

Dit overzicht heeft betrekking op de richtlijnen die vervat zijn in het MB van 30 juni 2020 en betrekking hebben op evenementen. Het MB werd al een aantal keer gewijzigd en bevat nu volgende bepalingen:

 

WELKE EVENEMENTEN ZIJN ER TOEGESTAAN?

 

VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJK:

Evenementen, voorstellingen, gezeten recepties, banketten en (sport)wedstrijden die voor publiek toegankelijk zijn mogen georganiseerd worden

 • Binnen: met een publiek van max. 200 personen
 • Buiten: met een publiek van max. 400 personen

Voor dergelijke organisaties op de openbare weg moet sowieso toelating worden gevraagd aan de gemeentelijke overheid. In onze politiezone is dit zelfs het geval voor alle publieke evenementen.

Het aantal deelnemers aan sportwedstrijden is niet gelimiteerd, vanaf 200 deelnemers of een wedstrijd op de openbare weg dient er toestemming te zijn van de gemeentelijke overheid.

Een statische betoging op de openbare weg waarbij de sociale afstandsregels kunnen worden gegarandeerd en mits toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is eveneens toegestaan en deze kunnen worden bijgewoond door max. 400 deelnemers.

 

De publiek toegankelijke gezeten recepties en banketten, de evenementen, voorstellingen en wedstrijden, de betogingen en de sportieve wedstrijden mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur 's nachts en 6 uur 's morgens.

 

Burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies (zonder blootstelling aan het lichaam) en erediensten / gelijkaardige diensten van niet-confessionele aard kunnen georganiseerd en bijgewoond worden door max. 200 personen. De collectieve uitoefening van erediensten en gelijkaardige diensten en het individueel bezoek aan gebouwen daartoe zijn bijkomend onderworpen aan volgende bepalingen:

 • Verplichting tot het respecteren van de sociale afstandsregels, m.u.v. de personen die onder hetzelfde dak wonen
 • Verplichting tot het respecteren van het vooraf bepaalde maximum aantal bezoekers per gebouw, met de vermelde bovengrens van 200 personen
 • Verbod op fysieke aanrakingen van personen en goederen die door verschillende personen worden aangeraakt
 • Verplichting van het ter beschikking stellen van handhygiënemiddelen bij de in- en uitgang

 

LOUTER PRIVAAT:

Recepties en banketten met privé-karakter zijn slechts toegestaan tot een groep van max. 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld.

 

Burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies (zonder blootstelling aan het lichaam) kunnen georganiseerd en bijgewoond worden door max. 100 personen.

 

Samenscholingen van meer dan 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, zijn enkel toegelaten indien zij hierna of hierboven beschreven zijn en onder de beschreven voorwaarden. Elk huishouden (= personen die onder hetzelfde dak wonen samen en dus niet elke persoon apart) mag maximum 5 personen, steeds dezelfde, ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Dit is de zogenaamde sociale bubbel.

 

PROCEDURE

Elk evenement dat op openbaar domein wordt georganiseerd en sportwedstrijden buiten het openbaar domein die meer dan 200 deelnemers telt moet op basis van het MB worden aangevraagd bij de lokaal bevoegde overheid. Volgens ons politiereglement moet elk voor publiek toegankelijk evenement worden aangevraagd. Men gebruikt hiervoor in elke gemeente zoveel als mogelijk de online toepassing Eagle.be.

 

De gemeentelijke overheid gebruikt de zogenaamde CERM-matrix (COVID EVENT RISK MODEL) bij het nemen van beslissingen omtrent bovenvermelde toelatingen. Deze wordt aangeleverd door de organisator.

 

In de huidige omstandigheden kiezen we ervoor om elk evenement dat effectief zal plaatsvinden te bespreken in een evenementencel, evt. in aanwezigheid van de organisator. Vanuit het bestuur zijn de klassieke actoren aanwezig op deze vergaderingen. Bij voorkeur worden ook deze digitaal georganiseerd.

 

Bij een af te leveren goedkeuring zal telkens de verplichting worden opgelegd om een COVID-verantwoordelijke aan te duiden. Zij of hij moet de regelgeving goed kennen, krijgt dit overzicht en zal het evenement in goede banen leiden op vlak van COVID-maatregelen.

 

AANVULLENDE VERPLICHTINGEN VOOR EVENEMENTEN

Elke organisatie moet onderstaande minimale regels volgen. Tenzij ze onderworpen zijn aan de horecaregels. In dat geval volgen zij ook onderstaande regels, tenzij deze anders zijn vastgelegd voor de horecazaken:

 • Bezoekers en medewerkers moeten tijdig geïnformeerd worden over de genomen preventiemaatregelen, medewerkers moeten indien nodig een opleiding krijgen.
 • De sociale afstandsregel van 1,5 meter moet steeds worden gegarandeerd.
 • Mondmaskers moeten steeds gebruikt worden.
 • De maatregelen moeten samenscholingen vermijden (bv. het evenement laten plaatsvinden in verschillende tijdsvorken, spreidingsplan, etc.)
 • Middelen voor persoonlijke handhygiëne moeten ter beschikking staan van bezoekers en medewerkers.
 • De gebruikte binnenruimtes moet goed verlucht worden en regelmatig gedesinfecteerd worden. Er wordt echter aangeraden om buitenactiviteiten te organiseren, waar mogelijk.
 • Een contactpersoon moet aangeduid en bekend zijn i.h.k.v. contactonderzoek
 • De organisatie van evenementen voor kwetsbare groepen wordt eerder afgeraden en vergt in geval van organisatie extra maatregelen om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen.
 • Dansen mag in geen enkel geval, noch andere vormen van fysiek contact tussen de deelnemers.

Bijkomend moet men de bepalingen van een evt. protocol volgen. Zie onderaan. Bv. cultuurprotocol of protocol professionele kunsten.

 

Voor evenementen die behoren tot de horeca (in hoofdzaak gericht op drank of voeding) gelden nog volgende bijkomendevoorwaarden of vervangen zij evt. de minimale regels:

 • De tafels moeten op 1,5 meter van elkaar worden geplaatst, behoudens er een afscheiding is voorzien in de vorm van een plexi-bescherming of gelijkwaardig alternatief en dat minstens 1,8 meter hoog is. Een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan. Enkel zitplaatsen zijn toegestaan en elke klant moet aan zijn tafel blijven zitten. Er wordt hierbij echter sterk aangeraden om dit te bepreken tot de verzameling van de gevormde sociale bubbel, met een maximum van 10 personen. In de praktijk zijn dat er doorgaans minder.
 • Alle medewerkers en deelnemers zijn verplicht een mondmasker te dragen, tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is. Dan moet een gelaatsscherm worden gedragen. De deelnemers die aan tafel zitten i.h.k.v. een horeca-evenement mogen tijdens het zitten hun mondmasker afnemen.
 • Er is geen bediening aan de bar toegestaan. Enkel bediening aan de tafels is mogelijk.
 • Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd volgens de richtlijnen van de lokale overheden en met naleving van de regels die binnen gelden.
 • Evenementen mogen plaatsvinden tot 1 u ’s nachts, tenzij gemeentelijke regels bepalen dat ze vroeger moeten stopgezet worden. Na 1 u ’s nachts worden ze minstens voor een ononderbroken periode van 5 uren verboden.
 • De contactgegevens van één deelnemer per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 dagen om contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de deelnemers die dit weigeren wordt de toegang / deelname tot het evenement ontzegd.

 

ALGEMENE REGELS, INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEDEN,  AANBEVELINGEN EN HET DRAGEN VAN MONDMASKERS

De regels van social distancing dienen steeds te worden gerespecteerd en moeten worden gegarandeerd door eenieder, behoudens in geval van expliciete uitzonderingsbepalingen. In het bijzonder gaat het om de 1,5 m min. afstand tussen personen, maar ook het vermijden van elk contact, handen geven, etc. Deze regels zijn van toepassing op alle vernoemde activiteiten, behalve voor:

 • Personen (gezinsverband) die onder hetzelfde dak wonen onderling
 • Personen die verblijven in een residentiële instelling in kleine groepen als in gezinsverband t.a.v. medebewoners en begeleiders
 • Kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar
 • Personen die elkaar ontmoeten in het kader van de sociale bubbel
 • Begeleiders en personen die nood hebben aan begeleiding onderling

 

Het dragen van een mondmasker of alternatief van stof om de neus en mond te bedekken is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht op volgende plaatsen:

 • Winkels en winkelcentra en winkelstraten die zo gedefinieerd worden door de bevoegde lokale overheid
 • Bioscopen
 • Theater-, concert- en conferentiezalen
 • Auditoria
 • Gebedshuizen en bezinningsplaatsen
 • Musea
 • Bibliotheken
 • Casino’s en speelautomatenhallen
 • Openbare gebouwen, meer specifiek de voor publiek toegankelijke delen
 • Markten, kermissen, handelsbeurzen en salons
 • Inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve als de klanten aan hun eigen tafel zitten
 • Uitbaters van horecazaken, markt- en kermiskramen conform de reeds geldende richtlijnen (zie hierboven)
 • Openbaar vervoer conform de reeds geldende richtlijnen (zie hierboven)
 • Elke private of publieke druk bezochte plaats die zo gedefinieerd wordt door de bevoegde lokale overheid
 • Burgerlijke huwelijken, crematies, begrafenissen en collectieve erediensten of gelijkaardige diensten
 • Zowel binnen als buiten: evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten die voor het publiek toegankelijk zijn en publiek van (sport)wedstrijden
 • Betogingen

Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

 

De locaties die vastgelegd worden door de bevoegde lokale overheid moeten afgebakend worden met een aanplakking. Voor de locaties te kennen per gemeente wordt verwezen naar de gemeentelijke websites.

Contactinfo

 • Gemeentehuis Wetteren

  Rode Heuvel 1
  9230 Wetteren

  Openingsuren

  • Vandaag open van 09:00 tot 13:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 16.00)
  • Morgen open van 09:00 tot 13:00, van 15:00 tot 20:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 18.00)
  Alle informatie