Biezeweg-Neerhonderd: riolerings- en wegeniswerken - in ontwerpfase

Maak een afspraak

In de straten Biezeweg, Neerhonderd, Biezen en Viaductweg (deel) zal de riolering en het wegdek vernieuwd worden. De bestaande riolering is in slechte staat en is dringend aan vernieuwing toe. Aangezien het wegdek hiervoor ook moet worden opgebroken, werd nagedacht over een vernieuwde inrichting van het openbaar domein. De omgevingsvergunning voor dit project werd reeds bekomen in 2018. Op 18 februari 2020 heeft de gemeenteraad zich akkoord verklaard met het aanbestedingsdossier voor deze werken. Dit wil zeggen dat de gemeenteraad akkoord gaat met het ontwerp en dat een aannemer kan gekozen worden om de werken uit te voeren. De ontwerpplannen kunnen onderaan deze pagina gedownload worden.

Wegenis

De straten worden heraangelegd in asfalt, de kruispunten worden voorzien in beton omwille van de manoeuvers door zwaar verkeer.

In Neerhonderd wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Tevens wordt over het hele werktraject ook de openbare verlichting vernieuwd.

In de straten worden langsparkings voorzien.

Fietsers

In de Biezeweg worden vrijliggende verhoogde fietspaden voorzien in rode asfalt. In Neerhonderd worden fietssuggestiestroken aangebracht op de rijweg.

Riolering

Er wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Ook de bedrijven en woningen langsheen het werktraject zullen op privaat terrein regen- en afvalwater scheiden.

Dit project vormt een pilootproject aangezien op 3 plaatsen infiltratiezones worden voorzien in plaats van gewone regenwaterleidingen. Hierdoor kan het regenwater op deze locaties infiltreren in de bodem in plaats van versneld te worden afgevoerd via een buis. De infiltratiezones kunnen beschouwd worden als grote bakken met stenen. Bovenop deze infiltratiezones worden bomen aangeplant die voldoende water kunnen opnemen om te groeien.

Verdere verloop van het dossier

Het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 februari 2020. De overheidsopdracht kan dus gepubliceerd worden. Aannemers kunnen nadien offerte indienen voor deze werken. Nadat alle offertes werden nagekeken wordt een aannemer gegund.

Een concrete startdatum van de werken is er nog niet, maar vermoedelijk najaar 2020. De bedrijven/bewoners worden persoonlijk geinformeerd wanneer de timing en fasering van de werken concreet is.

Vooraleer de effectieve rioleringswerken van start kunnen gaan, zullen eerst de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitvoeren. De bedrijven/bewoners worden hierover tijdig verwittigd

Ontwerpplannen

Maak een afspraak

Contactinfo