Aanvraagformulier voor een subsidie voor het organiseren van evenementen, culturele- en toeristische projecten

Verenigingen die acties en projecten met een culturele meerwaarde organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Ten minste 3 maanden voor de activiteit plaatsvindt, dient u een subsidieaanvraag in bij de dienst evenementen.

De voorwaarden kan je nalezen in het ubsidiereglement.

Belangrijk: er wordt in het formulier gevraagd om een begroting mee te sturen, je vindt hier een Excel-sjabloon ter ondersteuning, graag meesturen met de aanvraag als bijlage.

Je kan een bedrag ontvangen een bedrag tussen 500 euro en 2500 euro.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1.1 Persoonsgegevens aanvrager(s)

1.2 Persoonsgegevens tweede aanvrager(s)

1.3 Persoonsgegevens 3de aanvrager(s)

2. Beschrijving van het project

3. Motivering waarom volgens de aanvrager het project in aanmerking komt voor subsidiëring

Enkel van toepassing voor culturele projecten

Enkel van toepassing voor toeristische projecten

Enkel van toepassing voor evenementen

4. Convenant

5.Begroting van alle inkomsten en uitgaven (inclusief sponsoring en subsidies aangevraagd bij andere overheidsinstanties)

Adresgegevens
Is het project een organisatie van meerdere aanvragers ? *
Adresgegevens
Is er ook nog een 3de organisator ? *
Adresgegevens
Tot welke categorie/subsidielijn (zie artikel 2 van het reglement) behoort uw aanvraag, volgens u? *
PERIODE *
Locatiegegevens van de activiteit

Aan welke criteria voldoet uw project? Duid die criteria aan. Het is aan te raden om meer uitleg te geven bij de aangeduide criteria. Als uw project bv. een toeristische meerwaarde heeft, dient u ook te argumenteren waarom uw project een toeristische meerwaarde heeft. Het is niet nodig om aan alle criteria te voldoen.

3.1. Algemene criteria (zijn van toepassing op evenementen, culturele en toeristische projecten).

Het project of evenement staat open voor de hele bevolking en mag niet dienen tot ledenwerving *
Het project of evenement geeft een kwalitatieve meerwaarde aan het lokale aanbod. *
Het project of evenement brengt verenigingen, initiatieven en/of individuen actief in verschillende sectoren, zoals jeugd, cultuur, sport, toerisme, welzijn, senioren, milieu, sociale sector, enzovoort, samen *
Het project of evenement komt tot stand door een samenwerking tussen verschillende verenigingen en/of individuen *
Het project of evenement bevordert de betrokkenheid van bewoners, bezoekers en/of toeristen *
Het project of evenement focust geografisch op ‘blinde vlekken’ in de gemeente. Het project of evenement speelt zich af op een nieuwe of originele locatie op het grondgebied van de gemeente *
Het project of evenement streeft naar een optimale toegankelijkheid voor alle bezoekers, inclusief personen met een functiebeperking, bv. parkeerplaatsen dicht bij de ingang, aangepaste toiletten *

3.2. Criteria voor culturele projecten

Het project zorgt voor actieve cultuurparticipatie. De bevolking wordt niet louter als publiek bij het project betrokken, maar wel als actor of medeorganisator. *
Het project heeft een aantoonbare sociale meerwaarde of effect *
Het project bevordert de kans tot ontmoeting en dialoog tussen bewoners of met bezoekers *
Het project of evenement heeft aandacht voor diversiteit in de breedst mogelijke betekenis en/of moeilijk bereikbare doelgroepen *
Een eigen schepping of creatie staat centraal in het project *
Inhoudelijke ‘blinde vlekken’ in de gemeente. Het project kan inhoudelijk vernieuwend zijn *
Het project is afgebakend in tijd en ruimte. Een project moet een duidelijke start- en einddatum hebben. De geografische afbakening moet zo duidelijk mogelijk worden omgeschreven. Daarbij mag worden aangegeven op welke wijken, buurten of deelgemeenten het project impact heeft. *
Het project is eenmalig *
Het project is het resultaat van een proceswerking. Niet louter het resultaat van het project is van belang, maar ook het proces dat daaraan is voorafgegaan *

3.3. Criteria voor toeristische projecten

Het project heeft als doel de toeristische aantrekkingskracht van Wetteren te verhogen *
Het project voert een uitgebreide promotie langs zo veel mogelijk communicatiekanalen *
Het project heeft een regionale uitstraling *
Het project ambieert een groot publieksbereik *

3.4. Criteria voor evenementen

Het evenement ambieert een groot publieksbereik, meer dan vijfhonderd deelnemers *
Het evenement voert een uitgebreide promotie langs zo veel mogelijk communicatiekanalen *
Het evenement heeft een sterke traditie of is een nieuw initiatief. Een evenement heeft al dan niet een sterke traditie, op basis van de evaluatie van de vorige drie editie(s). Een evenement kan zowel naar vorm als inhoud nieuw zijn *
Het evenement heeft een regionale uitstraling. De promotie wordt regionaal gevoerd *
Het evenement versterkt het handelscentrum. Een evenement versterkt het handelscentrum, wanneer het evenement plaats vindt in het centrum, tijdens een koopweekend. Het afstemmen van het evenement op het aanbod van het koopweekend is daarbij noodzakelijk. Het centrum wordt afgebakend door de Molenstraat, Scheldedreef, Scheldekaai, Jan Cooppal Aard, Aard, Moerstraat, Félix Beernaertsplein, Nieuwstraat, Stationsplein en Jan Broeckaertlaan. De vermelde straten en de stationsparking maken eveneens deel uit van het centrum. De data van de koopweekends worden ten laatste 6 maanden op voorhand vermeld op www.wetteren.be *

Als een project of evenement driemaal een positieve evaluatie (financieel en inhoudelijk) heeft gekregen, kan de initiatiefnemer een aanvraag voor een convenant indienen. Een convenant is een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de organisatoren, waarbij een vaste jaarlijkse subsidie wordt afgesproken, voor een termijn van drie jaar, met specifieke voorwaarden eigen aan het project of evenement. Een jaarlijkse subsidieaanvraag is daardoor niet meer nodig

Wenst de aanvrager een convenant af te sluiten met het gemeentebestuur, voor het project of evenement vermeld in deze aanvraag? *

Een convenant geldt voor drie jaar en is enkel mogelijk als het project of evenement in die periode drie gelijkaardige edities telt.

Op de volgende pagina's vindt u een blanco begroting die u kan gebruiken om uw verwachte inkomsten en uitgaven neer te pennen.

In deze blanco begroting vindt u een heel resem artikels. Laat u daardoor niet afschrikken. De meeste activiteiten hebben niet alle artikels nodig om een volledige begroting op te stellen. Meer info in de organisatiegids Help, ik organiseer!