Aanvraag schattingscommissie voor schade in land- en tuinbouw

Als hevige regen of droogte heel veel schade aanricht in de land- en tuinbouw en fruitteelt, is het bijzonder belangrijk om de geleden schade op dat moment te laten vaststellen. Het instrument dat land- en tuinbouwers bij uitstek ter beschikking hebben voor het vaststellen van schade is de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten – de schattingscommissie.

De vaststellingen van de schattingscommissie zijn van belang als u uitzonderlijke beroepsverliezen wilt aftrekken overeenkomstig de fiscale barema’s, als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies, of als u  een tegemoetkoming vraagt van het rampenfonds.

Voor alle duidelijkheid: u  kan deze gegevens slechts gebruiken voor het rampenfonds, wanneer de overheid het fenomeen ook erkent als algemene ramp.

Schattingscommissie

Deze is doorgaans samgengesteld uit vijf personen en onder de leiding van de burgemeester of zijn aangestelde. Ook expert land- of tuinbouwers zetelen namens de overheid. De FOD Financiën (controle van de belastingen) kan ook een vertegenwoordiger afvaardigen.

De commissie wordt samengeroepen op initiatief van de voorzitter. Om geldig te kunnen optreden, moeten minstens drie leden van de commissie de werkzaamheden volgen en het verslag (een proces-verbaal van vaststelling van schade) ondertekenen.

Hoe de commissie uitnodigen?

Bij uw aanvraag tot vaststelling van schade voegt u een eerste aanwijzing van de aard van de schade.

U doet uw aangifte digitaal, via het ter beschikking gestelde excel formulier: aangifte schade in land- en tuinbouw.

Het werk van de commissie wordt eenvoudiger als ze vóór het plaatsbezoek de ligging van de getroffen percelen, de teelten en de oppervlakten al kent en als u zelf het verlies al inschat. De fotoplannen van de MTR-aangifte of van de Mestbank kunnen daarbij een nuttig hulpmiddel zijn.

Werking van de commissie

In een sterk getroffen gemeente zal de werklast voor de schattingscommissie bijzonder zwaar zijn. Het is best mogelijk dat ze dan meerdere dagen op pad zal zijn om de vaststellingen te doen. De commissie hoeft de dossiers niet per bedrijf af te werken. Ze kan – mits een goede planning – perceelsgewijs te werk gaan.

U heeft het recht om te weten wanneer de commissie op uw perceel zal langskomen. Hou de volgende gegevens bij de hand:

 • uw producentennummer,
 • de totale bedrijfsoppervlakte (zoals vermeld op de verzamelaanvraag),
 • de totale oppervlakte van de getroffen teelt(en) op uw bedrijf,
 • de getroffen percelen (met volgnummer en oppervlakte zoals aangegeven in de verzamelaanvraag),
 • fotoplannen met een aanduiding van de getroffen percelen.

Vaststelling van de schade

In principe moet de commissie de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste maal aansluitend op het moment dat de schade geleden werd, een tweede maal zo kort mogelijk vóór de oogst van de niet-vernietigde producten.

Als bij de eerste vaststelling een totaal verlies (100 procent) wordt vastgesteld, is er geen tweede vaststelling vereist.

Rechtstreekse of onrechtstreekse schade

De geleden schade moet rechtstreeks voortkomen uit de ramp die zich voordeed en dit moet ook blijken uit het procesverbaal van de schattingscommissie. Dit kan overstroming, regenschade of dergelijke zijn. Schade die beschouwd kan worden als onrechtstreekse schade – bijvoorbeeld de onmogelijkheid om te oogsten doordat het perceel te nat is – wordt nooit vergoed in het kader van het rampenfonds.

Andere bewijsstukken

Naast een degelijk opgesteld verslag van de schattingscommissie staat het de getroffene vrij om nog andere bewijsstukken te verzamelen die een tegemoetkoming van het rampenfonds kunnen wettigen. Foto’s van de getroffen teelten leveren hierbij een nuttig element. Houd er wel rekening mee dat de plaats waar de foto’s genomen zijn duidelijk herkenbaar is. Vermeld ook de datum waarop je de foto nam. Verder kan een verslag van de brandweer of politie nuttig zijn.

Procedure

 • U download het excel formulier: aangifte schade in land- en tuinbouw.

 • U vult het formulier zo volledig mogelijk in. Gebruik hiervoor uw verzamelaanvraag en de fotoplannen.

 • Op basis van de fotoplannen is de ligging van uw percelen niet altijd snel af te leiden. Het helpt voor onze planning van de bezoeken als u per perceel het adres of het adres van de dichtst gelegen toegangsweg aangeeft.

 • Sla een kopie van van het ingevulde formulier op.

 • Verzend uw aangifte naar wetteren@wetteren.be.

 • Wij houden u verder op de hoogte na ontvangst van het formulier, i.v.m. het plannen van een bezoek door de commissie voor vaststellingen en opmaak van het PV.

 • U ontvangt spoedig een kopie van het PV, dewelke u kan gebruiken voor uw dossiers: mestbank, aftrek van beroepsverliezen, etc.

Als de landbouwramp officieel erkend werd, dan hebt u drie maanden tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om uw aanvraag tot schadevergoeding in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Deze laatste behandelt de dossiers en neemt de beslissing over de vergoeding.

Indien de schade werd vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie, dan hoeft u de processen-verbaal niet meer mee te sturen met de tegemoetkomingsaanvraag. De processen-verbaal zullen rechtstreeks bij de gemeentes worden opgevraagd.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Contactinfo