Naar inhoud

Nieuws

Tegemoetkoming voor landbouwers wegens droogte

droog

De droogte in de lente en zomer van 2018 is erkend als landbouwramp. Landbouwers kunnen vanaf nu een tegemoetkomingsaanvraag indienen voor vergoeding van de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies. De uiterste indieningsdatum is 28/02/2019.

Het Besluit van de Vlaamse Regering zal in de loop van november gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend), via e-mail worden ingestuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij door middel van het daartoe voorziene formulier dat terug te vinden is op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.

De tegemoetkomingsaanvragen zullen indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke, in volgorde van ontvangst worden behandeld.

De aanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :

- een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;

- het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade ook werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

De opdracht voor de gemeenten beperkt zich tot het overmaken van de kopieën van de processen-verbaal (PV’s) met de definitieve vaststellingen.

PV’s van eerste schadevaststellingen met betrekking tot de droogte 2018 uitgevoerd na 30 september 2018, zullen niet meer kunnen gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer objectief en eenduidig kan vastgesteld worden.

Datum van het bericht: 10-11-2018